disclaimer

Akkoordverklaring


Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Bierbar gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Doel website, aansprakelijkheid en garantie
Bierbar redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Bierbar-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.
Bierbar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Bierbar-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Bierbar-site beschikbare informatie. Bierbar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Bierbar-site.


Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Bierbar of van derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Bierbar-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Bierbar, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.


Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de Bierbar-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van Bierbar of van derden is verboden.


Cookies
Op haar website kan Bierbar gebruik maken van zogenaamde "cookies". Een cookie (gegevenselement) wordt gebruikt om het internetverkeer op de site van gebruikers te kunnen registreren. Een cookie maakt individuele voorkeur van een site-bezoeker voor bepaalde informatie sneller toegankelijk doordat dit gegevenselement wordt verstuurd naar de browser in diens computersysteem. Een sitebezoeker kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door zijn browser anders in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de toegang tot enkele pagina's van de website niet meer mogelijk is.


Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.


Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Bierbar behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

 

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation in werking, Vanaf nu geen ongevraagde e-mails meer in uw mailbox. In deze nieuwe Europese wet wordt oprechte communicatie en vooral respect voor uw privacy gegarandeerd. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen!
Via deze weg laten wij u weten dat wij uw gegevens voor geen enkel ander doeleind zullen gebruiken dan het versturen van de nieuwsbrief. U mag er zeker van zijn dat wij uw gegevens niet zullen doorspelen aan derden.